Postingan

Menampilkan postingan dari Januari, 2018
    Radio

Latar Belakang

LATAR BELAKANG

Allah Ta’ala berfirman (yang artinya):

l. Serulah manusia kepadajalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan    debatlah mereka dengan cara yang baik (QS. An-Nahl : 125). 2. Kalian (umat Islam) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.     (Karena kalian) menyuruh (berbuat) yang baik dan mencegah dari yang mungkar (QS.     Ali Imran : 11
Rasulullah ﷺ  bersabda (yang artinya):
1. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menampakkan, menjunjung tinggi  kebenaran. Tidak membahayakan bagi mereka orang-orang yang menyelisihi dan menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah dalam keadaan mereka tetap kokoh seperti itu (HR. Bukhari dan Muslim). 2. Sungguh (seandainya) Allah memberikan hidayah pada seseorang melalui engkau (maka itu) lebih baik daripada unta merah (yang sangat mahal harganya) (HR. Bukhari dan Muslim).
Bertolak dari upaya pengaplikasian ayat-ayat A1-Qur’an dan bimbingan Rasulullahﷺdalam hadits-haditsnya yang mulia, bahwasanya adalah merupakan sua…

Visi dan Misi

VISI DAN MISI lMembimbing  umat dengan tauhid di atas Al-Qur’an dan As-Slmnah dengan         pemahaman para sahabat Rasulullah. lMemberikan pencerahan kepada umat dengan menyampaikan kebenaran argumentasi.
l  Memberikan solusi problematika umat dengan birnbingan ulama Rabbani.

Susunan Pengurus

SUSUNAN PENGURUS PERKUMPULAN RADIO SUARA IBNUL MUBAROK

1.Dewan Pembina AL Ustadz Abu Ahmad Ali Al Ustadz Abdul Mu'thi, LC
2.Dewan Penyiaran Komunitas
a.Ketua       : Al Ustadz Abdul Mu'thi, LC b.Anggota   : 1. Purwadi santoso   2. Aang prabowo
3.Pelaksana Penyiaran Komunitas a.Ketua                   : Abu abdirahman b.Sekrataris            : Hevvi mahfudiansyah c.Bendahara           : Muhammad arif d.Bidang siaran      : Ida bagus budi arta e.Bidang Teknik      : Purwadi santoso f.Bidang umum       : Hairul Dapik g.

Rencana Program Kerja

RENCANA PROGRAM KERJA RADIO SUARA PENDIDIKAN IBNUL MUBAROK
Rencana program kerja selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:
I. Tahun 2017 lMenyelesaikan kelengkapan pengurusan perijinan. lPenyelesaian infrastruktur tahap I (studio: ruang produksi, ruang      broadcasting, rumah pemancar, antena, pemancar rakitan 50 W, kabel      transmisi). lMerekrut pengurus sukarela bidang siaran dan teknik serta transmisi.
ll. Tahun 2018 lUpgrade pemancar dan antena built up tahap 1. lMembuat website dan radio streaming. lProgram siatan studio live (dialog interaktif).

Maksud dan tujuan

Gambar
➠ Maksud dan tujuan didirikannya Radio Islam Samarinda - Suara Ibnul Mubarok FM adalah :

1.Mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah dengan memperdengarkan Kalamullah dan hadits-       hadits Rasulullah ﷺ   .
2.Menyeru dan membimbing umat kepada jalan kebaikan, jalan yang lurus yang       ditunjukkan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah.
3.Melakukan tashfyyah (pemurnian) dan tarbbiyah (pembelajaran) kepada umat di       Atas Sunnah.
4.Membantu program pemerintah dalam meningkatkan IMTAQ (Iman dan Taqwa)      masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berilmu agama yang      benar.
5.Berperan serta memurnikan aqidah umat dan memperbaiki moralitas masyarakat.
6.Berperan serta mewujudkan Kota Samarinda sebagai kota yang religius dan

Profil

Gambar
  Suara Ibnul Mubarok FM adalah radio dakwah non profit oriented yang berada dalam naungan Suara Pendidikan Ibnul Mubarok , menyerukan Dakwah Ilmiah Islamiyyah,dakwah yang berorientasi pada pemahaman, pendalaman, dan pengaplikasian kemurnian beragama dengan berpedoman pada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan pemahaman SalafushSholih.
  Suara Ibnul Mubarok  FM memiliki studio mungil di Pondok Pesantren Ibnul Mubarok, J1.Gunung Lingai, No.27, RT.02, Kel. Gunung Lingai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda.
  Suara Ibnul Mubarok FM dengan Daya Pemancar 50 Watt mampu menjangkau hampir seluruhkomunitas di sekitar luas pancaran. Sebagai radio dakwah non profit oriented, Suara Ibnul Mubarok  FM sangat independen dalam penyusunan materi siaran, tidak berada di bawah kendali kepentingan pihak atau parpol manapun dan sangat berupaya untuk selektif dalam penyiaran sesuai dengan koridor Syari ’ah yang mulia di bawah bimbingan para ustadz dan ‘ulama Ahlus Sunnah. 
  Suara Ibnul Mubarok FM sebagai radio dakwah …
Unduh Aplikasi Android Radio Islam Samarinda